[accordion]
[panel title=“Čo je technologický audit“]Technologický audit spoločnosti bitCore spočíva v kontrole 4 IT oblastí Vašej spoločnosti. Auditované oblasti sú: 1. Software, 2. Hardware, 3. Siete, a 4. IT služby. Účelom výstupu auditu je navrhnutie zefektívnenia chodu kancelárie resp. prevádzky spoločnostiam a poukázanie na možné riziká.

Klient si môže vybrať len jednotlivé oblasti auditu alebo jednotlivé divízie spoločnosti.

Samozrejmosťou je profesionalita a diskrétnosť.[/panel]

[panel title=“Priebeh“]Po vzájomnej dohode sa určí presný dátum, hodina a miesto*, kde naši kvalifikovaný technici začnú s auditom tak, aby ste mali v kancelárii všetku auditovanú IT techniku. Následne sa vyhotový súhrnný prehľad Vašeho vybavenia. Našim technikom je potreba postupne zabezpečiť prístup ku každému IT zariadeniu.

Nadväzne nato spustia diagnostický proces, ktorým zistia čo sa v danom zariadení nachádza. Pri danom diagnostickom procese sa nezisťuje obsah dát ale iba HW vybavenie zariadenia a aký typ softvéru sa na danom zariadení nachádza.
Dĺžka technologického auditu je ovplyvnená viacerými faktormi ako napr. prístupnosťou, množstvom a rýchlosťou daných zariadení. Štandardne trvá takýto audit na 1. počítač cca 20 minút a v prípade servera aj viac než 1 hodinu. Takto sa postupne skontrolujú všetky auditované oblasti.
Následne v priebehu najbližších dní vytvoríme kompletný report. Túto správu konzultujeme spolu s klientom na osobnom stretnutí.

*V prípade dohody je možné spraviť audit aj v priestoroch poskytovateľa služby, bitCore.

 • Oblasť hardwéru (HW):
  Tu sa zameriavame primárne na Váš hardware, kde zisťujeme funkčnosť, hrozby a efektivitu využitia zariadenia. Zosumarizujeme termíny záruk Vášho HW, a v akej kondícií a počte sa nachádza.

 • Oblasť softvéru (SW):
  V oblasti softwaru sa zameriavame na programové vybavenie Vašej firmy. Zistíme koľko a akých licencií programov máte. Či máte odpovedajúci počet a druh licencií pre chod Vašej firmy. Či máte daný SW správne nastavený z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti. Skontroluje sa zálohovanie a zabezpečenie SW.

 • Oblast sietí:
  V oblasti sietí kontrolujeme konfiguráciu sieťových prvkov (server, router, switch atď.), kde sa zisťuje ich nastavenie z hľadiska funkčnosti, efektivity a hlavne zabezpečenia.

 • Oblasť IT služieb:
  V tejto kategórii auditom určujeme vhodnosť a cenovú adekvátnosť služieb spojených s výpočtovou technikou ako sú napr: web hosting, web aplikácie, grafické služby, správa počítačov, správa serverov, správa sietí, telekomunikačné služby, nákup HW, a pod.


[/panel]

[panel title=“Výhody“]Výhody auditu:

 • zistenie prípadných závad a bezpečnostných rizík pri SW a HW
 • report o stave funkčnosti Vášho SW a HW, osvetlenie rizík , právne závady a iné
 • vypracovanie návrhu na ušetrenie času, zníženie nákladov a odstránenie rizík
 • súpis Vášho majetku
 • zistenie prehľadu o počte a druhu SW
 • zistenie funkčnosti a počtu HW
 • audit je zadarmo


[/panel]

[panel title=“Obsah reportu“]Report resp. výstupná správa technologického auditu ozrejmí Vašej spoločnosti oblasti s potenciálom zvýšenia efektivity. Účelom reportu je zlepšiť chod Vašej kancelárie resp prevádzky.
Obsahuje konkrétne čísla v oblasti časovej a finančnej úspory po zavedení revitalizačných opatrení.
[/panel]

[panel title=“Ponuka bitCore služieb“]V prípade spokojnosti s výsledkom reportu Vám ponúkneme naše služby na vykonanie týchto opatrení. Pri spolupráci zodpovedáme za realizáciu a naplnenie opatrení na zvýšenie efektivity.
[/panel]
[/accordion]

© 2024 bitCore, s.r.o.